2010/09/29

ණයගැතියි

ටික
දවසකින්
ඔය ඇස්
මුණගැහෙන්
නැතුව
හිත
කේඩෑරි වෙලා,
එත්
හිත
ටික්කක් වත්
සුවපත්
වෙන්නේ
ඔය
ඇස්,
සිතින්
මවාගත්තහම,
ඒ වගේම
ඕයාගේ
සුවඳ ,
මාව
හැම මොහොතේම
ජීවත් කරනවා,
ගෙවෙන
හැම
තත්පරයකදිම,
මම
ඔයාට
තවතවත්
ආදරේ කරනවා
මේ හැම දේටම
මම
ඔයාට
ණයගැතියි

No comments:

Post a Comment