2010/09/06

සතුට

සතුට
ඇතිවෙන්න,
බොහෝ කාලයක්
ගතවෙනවා
එත්,
සතුට
නැතිවෙන්න,
බොහොම
සුළු මොහොතයි
ගත වෙන්නේ

1 comment:

අලුත්ම ලිපි