2010/09/23

ආදරේ තරම්

දැන හෝ,
නොදැන,
මම
ඔයාගේ
හිතට
දුකක්
දෙන්න
අකමැතියි,

ඔය හිත
හැම
මොහොතේම,
සතුටින්
තියන්න
ඕන
නිසා,

මම
මටත් වඩා,
ඔයාට
ආදරේ නිසා

No comments:

Post a Comment