2010/09/30

තුටු පඩුරකි

නිසරු
දිවිමග,
අර්ථවත්
කරන්නට,
දෙවියන්
විසින්,
දුන්,
තුටු පඩුරකි,
ඔබ
මට

No comments:

Post a Comment