2010/09/21

දේදුන්න

සත් පාට
වස්සන,
පාට දේදුන්නක්,
වගේ විටකදී
ඔයාගේ
ආදරේ
මට
පෙන්නේන්නේ
ආදරය,
සෙනෙහස,
කරුණාව,
දයාව,
විශ්වාසය,
ආරක්ෂාව,
ලෙන්ගතුබව,
පිරිච්ච
ලස්සනම
ලස්සන
දේදුන්නක් වගේ
හැම විටම,
මගේ
ජීවිතයම
පැහැපත්
කරනවා,
ඔයාගේ
ආදරය

No comments:

Post a Comment

අලුත්ම ලිපි